Beth Yw'r Gwahaniaeth Rhwng Batri NiCad a Batri NiMH?

Wrth siarad am y batris aildrydanadwy, y batri NiCad a'rBatri NiMHyw dau fath o'r batri mwyaf poblogaidd mewn ardal ddefnyddwyr a diwydiannol.Batri NiCad oedd un o'r opsiynau gorau ar gyfer batri y gellir ei ailwefru.Yn ddiweddarach, mae'r batri NiMH wedi disodli'r batri NiCad yn raddol mewn ardaloedd defnyddwyr a diwydiannol am ei fanteision.Y dyddiau hyn, mae'r batri NiMH yn fwy poblogaidd na batri NiCad mewn rhai ardaloedd.

Cyflwyniad Sylfaenol yBatris NiCad

Mae batris NiCad (Nickel Cadmium) yn un o'r mathau hynaf o fatris ailwefradwy, ar ôl bod o gwmpas ers diwedd y 19eg ganrif.Maent yn cynnwys nicel ocsid hydrocsid a chadmiwm ac yn defnyddio electrolyt alcalïaidd.Yn nodweddiadol, defnyddir batris NiCad mewn dyfeisiau draen isel fel ffonau diwifr, offer pŵer, a theganau electronig.

Un o brif fanteision batris NiCad yw eu bod yn gymharol rad o'u cymharu â mathau eraill o fatris.Yn ogystal, mae ganddynt ddwysedd ynni uchel, sy'n golygu y gallant storio llawer o ynni mewn ychydig bach o le.Mae gan fatris NiCad hefyd gadw tâl da, sy'n golygu y gallant ddal tâl am gyfnodau hir o amser hyd yn oed pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

Yn anffodus, mae gan fatris NiCad rai anfanteision mawr.Un o'r rhai mwyaf arwyddocaol yw eu bod yn dioddef o "effaith cof", sy'n golygu os bydd batri yn cael ei ollwng yn rhannol yn unig ac yna'n cael ei ailwefru, bydd ond yn dal tâl rhannol yn y dyfodol ac yn colli capasiti dros amser.Gellir lleihau'r effaith cof gyda rheolaeth batri briodol, fodd bynnag, mae'n dal i fod yn broblem i lawer o ddefnyddwyr.Yn ogystal, mae batris NiCad yn wenwynig a dylid eu hailgylchu neu eu gwaredu'n iawn.

Cyflwyniad Sylfaenol yBatris NiMH

Datblygwyd batris NiMH (Nickel Metal Hydride) ar ddiwedd y 1980au a daeth yn boblogaidd yn gyflym oherwydd eu perfformiad gwell dros fatris NiCad.Maent yn cynnwys nicel a hydrogen ac yn defnyddio electrolyt alcalïaidd, tebyg i fatris NiCad.Defnyddir batris NiMH yn aml mewn dyfeisiau traen uchel fel camerâu digidol, camcorders, a chonsolau gêm symudol.

Un o brif fanteision batris NiMH yw nad ydynt yn dioddef o effaith cof, sy'n golygu y gellir eu hailwefru waeth faint y maent wedi'u draenio.Mae hyn yn eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer dyfeisiau sydd angen gwefru aml, megis camerâu digidol neu liniaduron.Yn ogystal, mae batris NiMH yn llai gwenwynig na batris NiCad a gellir eu gwaredu'n ddiogel heb achosi niwed amgylcheddol.

Er gwaethaf y manteision hyn, mae gan fatris NiMH rai anfanteision.Un o'r rhai mwyaf arwyddocaol yw eu bod yn ddrutach na batris NiCad.Yn ogystal, mae ganddynt ddwysedd ynni is, sy'n golygu bod angen mwy o le arnynt i storio'r un faint o ynni.Yn olaf, mae gan fatris NiMH oes silff fyrrach na batris NiCad, sy'n golygu eu bod yn colli eu gwefr yn gyflymach pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

Gall y gwahaniaethau rhwng batri NiCad a batri NiMH fod yn ddryslyd i lawer o bobl, yn enwedig o ran dewis yr un iawn ar gyfer eu hanghenion.Mae gan y ddau fath hyn o fatris eu manteision a'u hanfanteision eu hunain, felly mae'n bwysig deall beth ydyn nhw er mwyn gwneud penderfyniad gwybodus ar ba un sy'n fwyaf addas ar gyfer eich anghenion naill ai mewn ardal ddefnyddwyr neu ddiwydiannol.Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod y gwahaniaethau rhwng batris NiCad a batris NiMH, yn ogystal â'u manteision a'u hanfanteision.Er bod ganddynt ymddangosiad tebyg, mae ganddynt wahaniaethau amlwg o hyd yn yr agweddau ar allu, effaith cof, ac eraill.

 

1 .Gallu

Y gwahaniaeth mwyaf rhwng y batri NiMH a'r batri NiCad yw'r gallu.Mae gan y batri NiMH gapasiti uwch na batri NiCad.Ni argymhellir defnyddio batri NiCad mewn ardal ddiwydiannol am ei allu is.Yn nodweddiadol, mae gallu batri NiMH 2-3 gwaith yn uwch na batri NiCad.Yn nodweddiadol mae gan fatris NiCad gapasiti enwol o 1000 mAh (oriau miliamp), tra gall batris NiMH gael hyd at 3000 mAh o gapasiti.Mae hyn yn golygu y gall batris NiMH storio mwy o ynni ac felly para'n hirach na batris NiCad.

2 .Cemeg

Y gwahaniaeth arall rhwng batris NiCad a NiMH yw eu cemeg.Mae batris NiCad yn defnyddio cemeg nicel-cadmiwm, tra bod batris NiMH yn defnyddio cemeg hydrid nicel-metel.Mae batris NiCad yn cynnwys cadmiwm, metel trwm gwenwynig a all fod yn beryglus i iechyd pobl a'r amgylchedd.Ar y llaw arall, nid yw batris NiMH yn cynnwys unrhyw ddeunyddiau gwenwynig ac maent yn llawer mwy diogel i'w defnyddio.

3.Cyflymder Codi Tâl

Y trydydd gwahaniaeth rhwng batris NiCad a NiMH yw eu cyflymder codi tâl.Gellir gwefru batris NiCad yn gyflym, ond maent hefyd yn dioddef o'r hyn a elwir yn “effaith cof”.Mae hyn yn golygu, os na chaiff y batri ei ollwng yn llawn cyn cael ei ailwefru, bydd yn cofio'r lefel is ac yn codi tâl hyd at y pwynt hwnnw yn unig.Nid yw batris NiMH yn dioddef o'r effaith cof a gellir eu codi ar unrhyw adeg heb leihau eu gallu.

4.Cyfradd Hunan-Ryddhau

Y pedwerydd gwahaniaeth rhwng batri NiCad a NiMH yw eu cyfradd hunan-ollwng.Mae gan fatris NiCad gyfradd hunan-ollwng uwch na batris NiMH, sy'n golygu eu bod yn colli eu gwefr yn gyflymach pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.Gall batris NiCad golli hyd at 15% o'u tâl y mis, tra gall batris NiMH golli hyd at 5% y mis.

5.Cost

Y pumed gwahaniaeth rhwng batris NiCad a NiMH yw eu cost.Mae batris NiCad yn dueddol o fod yn rhatach na batris NiMH, gan eu gwneud yn opsiwn mwy fforddiadwy i'r rhai ar gyllideb.Fodd bynnag, oherwydd bod gan batris NiMH gapasiti uwch a llai o broblemau hunan-ollwng, efallai y byddant yn werth y gost ychwanegol yn y tymor hir.

6.Tymheredd

Y chweched gwahaniaeth rhwng batris NiCad a NiMH yw eu sensitifrwydd tymheredd.Mae batris NiCad yn dueddol o berfformio'n well mewn tymheredd oer, tra bod batris NiMH yn tueddu i berfformio'n well mewn tymheredd cynnes.Felly, yn dibynnu ar y cais arfaethedig, efallai y bydd un math yn fwy addas na'r llall.

7.Cyfeillgarwch Amgylcheddol

Yn olaf, y seithfed gwahaniaeth rhwng batris NiCad a NiMH yw eu cyfeillgarwch amgylcheddol.Mae batris NiCad yn cynnwys cadmiwm, metel trwm gwenwynig, a gallant fod yn beryglus i'r amgylchedd os na chânt eu gwaredu'n iawn.Ar y llaw arall, nid yw batris NiMH yn cynnwys unrhyw ddeunyddiau gwenwynig ac maent yn llawer mwy diogel i'w defnyddio a'u gwaredu.

Casgliad

I gloi, mae batris NiCad a NiMH ill dau yn fatris y gellir eu hailwefru, ond maent yn wahanol mewn nifer o ffyrdd.Mae gan batris NiCad gapasiti is ac maent yn fwy tebygol o gael yr effaith cof, tra bod gan batris NiMH gapasiti uwch ac nid ydynt yn dioddef o'r effaith cof.Mae batris NiCad hefyd yn rhatach ac yn perfformio'n well mewn tymheredd oer, tra bod batris NiMH yn ddrutach ac yn perfformio'n well mewn tymheredd cynnes.Yn olaf, mae batris NiCad yn fwy peryglus i'r amgylchedd, tra nad yw batris NiMH yn cynnwys unrhyw ddeunyddiau gwenwynig.Yn y pen draw, mae pa fath a ddewiswch yn dibynnu ar eich anghenion a'ch cais arfaethedig.

Angen Cymorth i Gynhyrchu Batri y gellir ei Ailwefru?

Mae ein cyfleuster ISO-9001 a'n tîm profiadol iawn yn barod ar gyfer eich anghenion cynhyrchu prototeip neu batri, ac rydym yn cynnig gwaith arferol i sicrhau eichBatri NiMHaPecyn batri NiMHwedi'u crefftio i fodloni manylebau eich prosiect.Pan fyddwch chi'n bwriadu prynubatris nimhar gyfer eich anghenion,cysylltwch â Weijiang heddiwi'ch helpu i gynhyrchu'r batri y gellir ei ailwefru.


Amser post: Ionawr-04-2023